P-INFORMATION

Vil du vide mere om reglerne for parkering på ONEPARK parkeringspladser?

Se i vores P-info. Her er også information om hvordan du klager over et kontrolgebyr.

Drift og administration af parkering

Danmarks mest erfarne og kompetente parkeringsselskab

ONEPARK er en servicevirksomhed hvis kerneydelse er drift og administration af alle former for parkeringsfaciliteter efter privatretlige regler.
 
Vi varetager ejendomsejers interesser bl.a. i forhold til, at give adgang til de ønskede brugere. Vi tilbyder et fuldt program af ydelser, og kan derfor skræddersy løsningen til behovet for den enkelte ejendomsejer og brugerne.
 
Herunder kan du læse mere om hvilke ydelser vi kan levere til gavn for dig, din ejendom og dine brugere.
 
 

Landsdækkende parkeringsservice

Hvor finder man ONEPARK?

ONEPARK har etableret bemandet parkeringskontrol i ca. 50 byer fordelt over hele landet. Her på kortet kan du få et overblik over hvilke postnumre vi befinder os i.
 
Her opererer ONEPARK

Se større kort.

 
Som landsdækkende servicevirksomhed er ONEPARK i stand til at servicere store og små ejendomsporteføljer. I forhold til den almindelige parkeringskontrol er vi allerede etableret i de væsentligste byer, og vi har samtidigt en effektiv opstartsproces som bevirker, at vi på ganske kort tid kan starte op i nye byer.

Drift og administration

Vores kerneydelse er drift og administration af parkeringsarealer. For store og små ejendomsbesiddere eller ejendomsadministratorer, tilbyder vi drift og administration af parkeringsanlæg med dertilhørende muligheder for servicefunktioner.

Gennem en tilpasset og optimeret løsning for det enkelte parkeringsareal, er det muligt at opnå en god og effektiv udskiftning i de parkerede biler, hvilket samtidigt sikrer, at man servicerer de bilister som man tilsigter, bedst muligt.

ONEPARK tilbyder alle de påkrævede servicefunktioner i forbindelse med en nutidig, moderne og målrettet parkeringsløsning. I tæt dialog med vores kunder, sammensætter vi den løsning der passer til det ønskede niveau for det pågældende parkeringsareal.

Skiltning

Hvilke restriktioner er der brug for på min ejendom?

En fundamental forudsætning for at drive offentlig tilgængelig og privatreguleret parkering er, at der er skiltet tydeligt med restriktioner og vilkår. Det skal klart og tydeligt fremgå hvorledes parkerende skal forholde sig på parkeringsarealet, og hvorledes de sanktioneres ved overtrædelse af restriktioner.
 
Skilte skal indeholde de restriktioner og begrænsninger som gør, at dit parkeringsareal kun benyttes af de personer og køretøjer, som du ønsker har adgang, og dermed retmæssigt kan benytte parkeringsarealet. Øvrige parkerende, som dermed overtræder dette, skal kunne sanktioneres iht. skiltede vilkår.
 
Hos ONEPARK har vi som del af vores driftsafdeling egen in-house skiltemontør, som står for al opsætning, kontrol og vedligeholdelse af skiltning. Vi samarbejder med en stabil skilteleverandør som sikrer både høj kvalitet og leveringssikkerhed. Servicemedarbejdere som rutinemæssigt er på stedet foretager visuel kontrol og rapporterer skadede og overmalede skilte til vores driftsafdeling.
 
Udformning af skilte sker iht. gældende krav og regler. Det betyder at baggrundsfarve som udgangspunkt er sort, tekst er hvid, og at operatør information forefindes i bunden af skiltet. Restriktioner og vilkår på ONEPARK skilte skal udformes så klart og entydigt som muligt, og om muligt uden negationer.
 
Restriktionsskilte kan suppleres med informationsskilte efter behov. Disse skal være separate for at undgå sammenblanding og afstedkomme misforståelser hos parkerende.

Uddannet og uniformeret parkeringskontrol

Hvem møder dine kunder og brugere på parkeringspladsen?

For at sikre, at skiltede restriktioner overholdes på parkeringsarealet, og den ønskede effekt om at friholde parkeringsarealet til de retmæssige brugere, er det nødvendigt i visse sammenhænge, at have traditionel bemandet parkeringskontrol. Alternativet til bemandet parkeringskontrol er en automatiseret løsning med adgangskontrol.

 

Uddannelse, oplæring og udstyr

Bemandet parkeringskontrol hos ONEPARK udføres af uniformerede servicemedarbejdere, som alle gennemgår en opdateret og tidssvarende uddannelse og oplæring, som skræddersyes til den arbejdsopgave der skal udføres. Herunder er en praktisk oplæring, instruktion og basal træning i bl.a. konflikthåndtering og kommunikation. 
 
Servicemedarbejdere udstyres med det nødvendige udstyr til varetagelse af arbejdsopgaverne. Servicemedarbejderne holdes løbende ajour mht. nye regler og instrukser, samt opdateret udstyr, gennem ONEPARK driftsafdeling. Servicemedarbejderes opgave kan defineres som en serviceopgave med en indbygget kontrolprocedure.
 

Serviceopgaven

Servicen med bemandet parkeringskontrol består bl.a. i, at være behjælpelig overfor parkerende med behov for information, ved personligt at give råd og vejledning om parkering på stedet. 
 
Derudover er servicemedarbejderen øjne og øre på stedet. Ved tilstedeværelse af ONEPARKS servicemedarbejdere på området, vil der være en overvågning af køretøjer, således at hærværk og tyveri fra køretøjer kan minimeres. ONEPARK servicemedarbejdere er instruerede i, at rapportere mistænkelig adfærd og skride ind, såfremt det ikke sætter dem selv i en farlig situation. Bemandet parkeringskontrol kan dermed have en præventiv virkning og kan potentielt nedsætte risiko for hærværk og indbrud i biler m.v..
 
Vores medarbejdere skal være imødekommende, venlige og hjælpe bilisten godt på vej til at parkere problemfrit. Derfor indføres servicemedarbejdere også i, at udvise den korrekte konduite.
 

Synlighed

Vi tilstræber, at vores servicemedarbejdere er synlige, når de udfører deres rundering og kontrol på parkeringsarealerne. Bl.a. ved at anvende vores orange signalfarve i vores uniformer, samt reflekser. Når vagtplanen kræver det benyttes servicebiller med store og tydelige logoer og farver.
 

Kontrolrutiner samt vagt- og ruteplan

Kontrolproceduren fastlægges sådan at den svarer til de skiltede restriktioner, og foretages rutinemæssigt efter en vagtplan, tilrettelagt af ONEPARK driftsafdeling. Det tilrådes altid at have en vis grad af tilfældighed indbygget i vagtplanen for at undgå systematisk misbrug.
 

Tidsbegrænset parkering

For at opnå cirkulation og udskiftning af køretøjer på parkeringsarealet, kan man indføre tidsbegrænset parkering. Dette giver alle parkerende mulighed for frit at parkere (offentligt tilgængeligt) i en begrænset periode, på forudsætning af korrekt indstillet P-skive. 
 
Med tidsbegrænset parkering kan uvedkommende, uden relevant gøremål på din ejendom, også parkere frit iht. restriktionerne. Men holder køretøjer parkeret længere tid end angivet på restriktioner, kan overtrædelsen sanktioneres med et kontrolgebyr.
 
Tidsbegrænset parkering er et meget udbredt fænomen i Danmark og en del af vores parkeringskultur. I flere af vores europæiske nabolande er udbredelsen af tidsbegrænset parkering meget begrænset eller endda helt ukendt. Størst udbredelse af tidsbegrænset parkering, er i forbindelse med detailhandel og dagligvarebutikker, samt ved liberale erhverv. I takt med at parkeringspladser i stigende grad bliver en mangelvare, ser vi et fald i anvendelse af tidsbegrænset parkering.
 
Ulempen ved tidsbegrænset parkering er, at kontrolgebyrer også utilsigtet kan ramme de køretøjer som du gerne vil have på din ejendom.

Parkeringstilladelser

Behov for særregler for beboere/medarbejdere mv.?

En effektiv metode til at begrænse misbrug af dit parkeringsareal er at benytte parkeringstilladelser. Med en parkeringstilladelse i forruden af bilen, kan dine lejere, beboere, ansatte med videre, parkere på din ejendom uden at blive belastet af kontrolgebyrer.

 
Efter behov, kan man ved indretning af parkeringsarealet, f.eks. ved hjælp af differentierede restriktionsskilte, angive forskellige restriktioner i områder. Ét område kan være godkendt udelukkende til brugere med parkeringstilladelse (f.eks. medarbejdere) og et andet område til f.eks. gæster og kunder.
 
ONEPARK står for udstedelse og administration af parkeringstilladelser til faste brugere, iht. aftale med ejendommens ejer.
 

Gæsteparkering

Hvordan kan gæster bedst undgå utilsigtede kontrolgebyrer?

Dine gæster og besøgende skal naturligvis have de bedste vilkår for, at kunne parkere ubesværet og problemfrit når de besøger din ejendom. Det samme gælder f.eks. servicefolk og håndværkere. 
 
Se her hvordan - TAP'n'PARK video.
 
Ofte placeres de reserverede pladser til gæster i umiddelbar nærhed af indgange af hensyn til komforten. Modsat placeres evt. langtidsparkerende, f.eks. medarbejdere med fast gang på ejendommen, placeres i periferien.
 
Der findes både lav- og højteknologiske metoder til håndtering af gæsteparkering. ONEPARK udleverer som en del af parkeringsaftalen gæsteparkeringstilladelser enten i trykt form, som kan udleveres til gæster, eller som elektronisk fil, der kan udfyldes og sendes pr. email til gæsten, som dermed har mulighed for at printe og have tilladelsen klar ved ankomst. Disse tilladelser kan udleveres som korttids-, en-dags-, og periodetilladelser.
 
Derudover findes en elektronisk gæsteparkeringsløsning via internetopkoblet tablet, som kan være oplagt i mange sammenhænge. Gæsten gøres via skiltning på parkeringsarealet opmærksom på, at huske køretøjets registreringsnummer, og indtaster registreringsnummeret på en centralt placeret tablet i receptionen. Hermed er gæstens køretøj registreret i database og vil ved parkeringskontrol fremgå som værende valid, og altså ikke blive pålagt kontrolgebyr. Der er ved løsningen ikke behov for først at henvende sig i reception og skulle tilbage til køretøjet.
 
Den elektroniske gæsteparkeringsløsning via tablet har en etableringsomkostning, men også en stor værdi i form af komfort, hvorved gæsten føler sig ekstra velkommen på din ejendom. Løsningen er f.eks. oplagt til liberale erhverv, konsultationer, hoteller og restaurationer med meget mere.

Betalingsparkering med automat

Kan der indføres betaling på min parkeringsplads?

Når byer fortættes og efterspørgslen på parkeringspladser stiger, kan det være formålstjenende at overveje indførsel af betalingsparkering. Gevinster ved betalingsparkering er, at du kun vil få brugere/kunder med et formål på ejendommen og samtidigt få genereret en indtægt til gavn for ejendommen.

 
Betalingsparkering kan benyttes både i situationer hvor parkering er så sparsom, at det ganske enkelt er nødvendigt, men også i situationer hvor du f.eks. har overkapacitet på din ejendom, og betalingsparkering kan genere indtægt til ejendommens drift.
 
En betalingsautomat af en fornuftig og driftsikker kvalitet, kan medvirke til at sikre en stabil løsning. ONEPARK samarbejder med markedets førende producenter og leverandører af betalingsautomater og medvirker bl.a. ti,, at udvikle nye tiltag og løsninger. Nogle parametre for udvælgelse af den bedste betalingsautomat til den specifikke opgave, er f.eks. brugervenlighed, vandalsikring, serviceintervaller, transaktionshastigheder samt drifts oppetid.
 
Prissætning af takster for betalingsparkering fastsættes ud fra parkeringsarealets beliggenhed, omgivelser, tilgængelighed, samt sammenholdes med takster på tilsvarende parkeringsarealer i nærområdet.
 
Det anbefales at fysiske betalingsautomater kan acceptere både kontakter og kreditkort. Derudover findes der flere betalingsmetoder på mobiltelefoner, som vinder større og større udbredelse i takt med at teknologien udvikles og bliver mere brugervenligt.

Betalingsparkering med mobil

Følger parkeringsservicen med udviklingen mod brug af mobiltelefoner?

ONEPARK tilbyder flere servicefunktioner i forbindelse med betaling på mobiltelefon. Vi oplever større og større efterspørgsel på muligheden for, at benytte mobiltelefonen som betalingsmiddel. Og det er naturligt, da mobiltelefonen efterhånden er en integreret del af vores påklædning.

 
ONEPARK samarbejde med de førende leverandører indenfor mobilbetaling.
 

EasyPark mobilbetaling

Den mest udbredte og længst eksisterende leverandør af mobilbetaling for parkering, er EasyPark. EasyPark har en stor database over aktive brugere og de tilbyder brugere en fleksibel betalingsform i forhold til at benytte en fysisk betalingsautomat. Vi anbefaler altid at inkludere EasyPark som betalingsform ved etablering af betalingsparkering, i kombination med fysiske betalingsautomater.
 

ParkPark parkeringsabonnement til din smartphone

Derudover samarbejder ONEPARK med leverandøren ParkPark, som tilbyder brugerne en fleksibel abonnementsløsning med forudbetalt parkering. Brugeren køber abonnement og har dermed mulighed for, at parkere på et bredt udvalg af tilgængelige parkeringsarealer. Brugeren benytter en app til smartphone for at aktivere betaling af den igangsatte parkering.

Udlejning af parkeringspladser

Overkapacitet i mit P-anlæg?

ONEPARK kan forestå udlejning af parkeringspladser på abonnementsvilkår, hvis din ejendom har overskud af parkeringspladser og du ønsker at udnytte dette potentiale. Udlejning sker som en indtægtsoptimering af dedikerede parkeringsejendomme såsom P-huse og P-kældre, men også andre parkeringsanlæg hvor der er overkapacitet.
 
Forudsætningen er naturligvis at der er en efterspørgsel i lokalområdet. Efterspørgsel er typisk højest ved meget centrale beliggenheder eller hvor der er et kendt underskud af parkeringspladser til rådighed i nærområdet.
 
Markedsføring af parkeringspladser til leje sker dels på hjemmeside og gennem trykt materiale til omdeling, samt ved opsøgende henvendelser, direkte rettet mod potentielle kundesegmenter, og evt. ved indrykning af annoncer. ONEPARK forestår ud over markedsføring, også de administrative funktioner såsom indgåelse af aftale med kunde, opkrævning og afregning, samt korrespondance og kundesupport.
 
For at sikre optimal belægningsgrad i parkeringsanlægget udbydes typisk flere forskellige abonnementstyper. Vi har opdelt i fire kategorier, som henvender sig til hvert sit segment og dækker de forskellige behov som brugere typisk måtte have. De fire kategorier er; VIP, Business, 24/7 samt Nat.

Nummerpladegenkendelse

Findes der en fair løsning uden ærgerlige kontrolgebyrer?

Nummerpladegenkendelse er en teknologisk valideringsmetode, som med fordel kan bringes i anvendes indenfor visse typer af parkeringsanlæg. Teknologien giver fordele for både ejer af parkeringsanlæg og brugerne. Anvendelsesmetoderne spænder fra 100 % restriktiv adgangskontrol, over øget brugervenlighed, og til eliminering af snyd og misbrug af parkeringsanlægget.
 

Udstyr og system

Teknologien kaldes bl.a. ANPR (Automatic number Plate Recognition), LPR (License Plate Recognition) og er baseret på højteknologiske kameraer tilkoblet en server, som via software genkender nummerpladen og tilføjer en data-streng i en database. Flere databaser kan samkøres og skabe enormt fleksible systemer.
 

Anvendelsesmuligheder

Teknologien kan med fordel indpasses i en lang række sammenhænge indenfor parkering og på praktisk taget alle typer af parkeringsarealer. Både åbne anlæg, dvs. anlæg med adgang for offentlighed, med og uden betaling/tilladelser, samt lukkede anlæg, f.eks. regulerede via bom og med billet, betaling og validering.
 

Der kan opstilles en næsten endeløs række af eksempler på anvendelse, og nogen er mere brugbare, og i trit med vores nuværende kultur, når det kommer til parkering, end andre. Herunder blot nogle få til din information og egen vurdering af principperne.

 
Åbent anlæg med tidsbegrænsning: Da systemet ved præcis hvornår brugeren kører ind og ud af parkeringsarealet, kan bruger takseres for overskridelse af den tilladte maksimale periode. Enten som en taksering for medløbet tid og/eller med et kontrolgebyr/administrationsgebyr.
 
Åbent anlæg med betaling: Systemet registrerer hvornår bruger kører ind på parkringsarealet og starter en åben datastreng. Inden brugeren forlader parkeringsarealet skal der betales i en betalingsautomat (via f.eks. kontant, kreditkort eller mobilbetaling) ved, at bruger indtaster sit registreringsnummer. Systemet registrerer derefter hvornår du forlader parkeringsarealet og fjerner datastrengen når betaling er godkendt. Betaler brugeren ikke for sin parkering inden køretøjet forlader parkeringsarealet, sendes en opkrævning til brugeren, pålagt et administrationsgebyr.
 
Lukket anlæg med parkeringstilladelse: Et bom-anlæg kan udstyres med nummerpladegenkendelse, hvorved bommen udelukkende tillader passage af allerede godkendte køretøjer/brugere. En database over registrerede, og evt. betalende brugere, kan sikre adgang til f.eks. medarbejdere, beboere, patienter eller brugere med parkeringsabonnement, i en ejendoms parkeringskælder.
 
Lukket anlæg med betaling: Brugeren trækker en billet ved indkørsel, og nummerplade registreres i databasen, koblet til billettens unikke ID. Når brugeren har betalt for parkering i betalingsautomaten, ved systemet nu, at bommen skal åbne, når nummerpladen, som koblet til den betalte billets ID, kører hen til udkørslen. På den måde undgås bl.a. ophobning af køretøjer ved udkørselsstander.
 

Udvidede anvendelsesmuligheder

Databasen som registrerer køretøjerne ved ind- og udkørsel kan også validere andre relevante forhold igennem andre databaser. Et eksempel kan være at koble til databaser med mobile betalingsløsninger, som f.eks. vil kunne fritage brugere for administrationsgebyrer ved manglende betaling på stedet. Også Rigspolitiets database eller liste over f.eks. stjålne køretøjer og/eller nummerplader. Eller handikaporganisationers database over udstedte handikapparkeringskort koblet til den handikappede brugers indregistrerede køretøj.
 

AUTOpay – en ONEPARK løsning

ONEPARKS egenudviklede løsning med nummerpladegenkendelse, kaldes AUTOpay. AUTOpay er udviklet specifikt til anvendelse i kommercielle sammenhænge, og derfor bl.a. særdeles velegnet til shopping centre, detailhandel og større dagligvarebutikker, m.v.. Systemet kan dog sagtens fungere i andre sammenhænge.
 
Se animationsvideo af systemet HER.
 

Yderligere information

Ønsker du mere information omkring AUTOpay eller anden anvendelse af nummerpladegenkendelse for parkering på din ejendom, kan du kontakte ONEPARK her. ONEPARK kan sammensætte den rigtige løsningsmodel for din ejendom og give dig et konkret tilbud. Etablering af nummerpladegenkendelse kan være relativt dyrt, men kan samtidigt på længere sigt vise sig, at være en besparelse og en effektivisering af dit parkeringsanlæg.

Rådgivning og udvikling

ONEPARK har stor erfaring og ekspertise indenfor parkering og yder rådgivning i forbindelse med etablering, indretning og opførelse af parkeringsarealer, parkeringshuse og parkeringskældre.
 
Målsætningen for ONEPARK er, at skabe en optimal og langsigtet løsning, til gavn for ejendommen og dens brugere. Vi har et indgående kendskab til regler og regulering indenfor parkering samt et professionelt fagligt kendskab til byggeri og ejendomsret m.v..
 
Som rådgiver arbejder vi tæt sammen med bygherrer, myndigheder, projekt- og ejendomsudviklere, samt udførende leverandører m.v., og medvirker dermed til at parkeringsstrategien virkeliggøres, implementeres og forankres.

Hvad er ONEPARK?

Se profilfilm her!


 

Nyt

Glostrup Retail Park

Glostrup Retail Park

Det nye center i Glostrup, Glostrup Retail Park, har haft en enorm kundetilstrømning. Selv om centret har tilknyttet 380 parkeringspladser har man oplevet, at det på tidspunkter kun var meget...

Kontaktoplysninger

ONEPARK A/S
Havnegade 18
DK-7100 Vejle

T: (+45) 7580 3010

CVR/SE: 34622604

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret! Tilmeld dig vores generelle nyhedsbrev og modtag nyhederne direkte i din mailboks.
I vores job sektion kan du tilmelde dig nyhedsbrev med vores stillingsopslag.